0.00 лв.
Начало Благодарение на Вас Спонсори Магазин Фен зона Връзки
Устав
Устав
Устав
09.09.2016

Решения от заседанието на общо събрание проведено на 08.09.2014 г.

05.08.2016

Закриха ЦСКА ЗАВИНАГИ...Мечков и Шивиков мишкуват…

22.07.2016

Чакмаков отказва да се занимава с футбол

22.07.2016

Покана за общо събрание - 08.09.2016

22.07.2016

Допълнителна информация

Вижте всички новини
Интервюта

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЦСКА ЗАВИНАГИ”

гр. СОФИЯ

Статут

Чл. 1. „ЦСКА ЗАВИНАГИ” е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел, съединяващо български юридически и дееспособни физически лица, които са съмишленици на идеята за популяризирането на спорта и физическото възпитание и които приемат целите на СДРУЖЕНИЕТО, внасят редовно определения членски внос и спазват всички клаузи на настоящия устав.

Чл. 2. Сдружение „ЦСКА ЗАВИНАГИ”, наричано за краткост в този устав „СДРУЖЕНИЕТО”, е национално сдружение с нестопанска цел.

Чл. 3. СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този Устав и законодателството на Република България.

Определяне на дейността

Чл. 4. Сдружение „ЦСКА ЗАВИНАГИ” е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и се учредява по ЗЮЛНЦ, което се самоопределя като организация за извършване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО има за цел да обедини спортните привърженици на ЦСКА в България и чужбина, в интерес на развитието на физическото възпитание и спорта в страната чрез подпомагането и развитието на спортно-техническата база и детско-юношеската школа на ФК ЦСКА-София.

Чл. 6. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при спазване на Конституцията, на ЗЮЛНЦ, на действащото законодателство на Република България и на този Устав.

Чл. 7. При осъществяването на своята дейност СДРУЖЕНИЕТО не може да преследва политически цели и да бъде свързано с политически организации.

Наименование, седалище и срок

Чл. 8. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „ЦСКА ЗАВИНАГИ”.

Чл. 9. СЕДАЛИЩЕ на СДРУЖЕНИЕТО: гр. СОФИЯ.

9.1. АДРЕС на УПРАВЛЕНИЕ: гр. СОФИЯ 1164, район Средец, бул.”Драган Цанков”№3.

9.2. АДРЕС за кореспонденция: гр. СОФИЯ 1164, район Средец, бул.”Драган Цанков”№3.

9.3. Наименованието, Седалището и Адресът на управлението се поставят върху документите и изданията на СДРУЖЕНИЕТО.

9.4. Сдружението притежава кръгъл печат, с който се удостоверява валидност на издадените документи.

9.5. НАИМЕНОВАНИЕТО на Сдружението „ЦСКА ЗАВИНАГИ” може да се изписва и на латиница като „CSKA FOREVER”.

9.6. СДРУЖЕНИЕТО има самостоятелна банкова сметка.

9.7. СДРУЖЕНИЕТО има свои символи и знак, които се приемат от Общото събрание.

Чл. 10. Сдружение „ЦСКА ЗАВИНАГИ” възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

Чл. 11. СДРУЖЕНИЕ „ЦСКА ЗАВИНАГИ” не е ограничено със срок.

Чл. 12. УЧРЕДИТЕЛИТЕ на Сдружение „ЦСКА ЗАВИНАГИ” са пълноправни членове.

Цели, задачи и средства за тяхното постигане

Чл. 13. Целите и задачите на сдружение „ЦСКА ЗАВИНАГИ” са:

1. Да съдейства за развитие на спорта ифизическото възпитание у нас и утвърждаване на обществения му авторитет като подпомага развитието на спортно-техническата база и детско-юношеската школа на ФК ЦСКА-София.

2. Да привлича за сътрудничество и партньорство граждани и организации, съпричастни към идеите на СДРУЖЕНИЕ „ЦСКА ЗАВИНАГИ”.

3. Да подпомага финансово спортни ветерани дали много за спорта в спортно дружество ЦСКА, които са в нужда;

4. Да разработва проекти и кандидатства по програми в областта на физическото възпитание и спорта.

Чл. 14. СДРУЖЕНИЕТО осъществява своята дейност чрез следните СРЕДСТВА: организиране на спортни събития, срещи и конференции по проблемите на спорта; взаимодействие с държавни и общински органи, спортни клубове и федерации; издаване, отпечатване и разпространяване брошури, информационни бюлетини и други издания, които са свързани с целите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО; участие по установения ред в различни форми на публично-частно партньорство; организира събирането на финансови средства и други активи, които да се използват за реализиране на целите и задачите на Сдружението.

Имущество, средства за финансиране дейността

Чл. 15. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 16. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се образува от:

1. членски внос – встъпителен и годишен;

2. финансиране по проекти и програми;

3. приходи от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;

4. дарения, спонсорства и завещания в полза на СДРУЖЕНИЕТО;

5. държавни и други субсидии и подпомагания.

6. придобиване на дялове и акции в търговски дружества, при спазане наизискванията, целите и ограниченията на чл.3,ал.3 от ЗЮЛНЦ и на този устав;

7. придобиване на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях, права върху движими вещи, както и облигационни вземания.

Чл. 17. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за задълженията на своите членове.

Чл. 18. (1) СДРУЖЕНИЕТО разпределя средствата съобразно целите си за осъществяване дейността си, като поддържа отчетност, според разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Сдружението ще разходва имуществото си за:

1. Развитието на физическата култура и спорта в страната чрез подпомагане поддържането, развитието и управлението на спортно-техническата база и детско-юношеската школа на „ЦСКА” - София.

2. Подпомагане на личностната реализация на подрастващите в областта на спорта.

3. Други цели, определени в този устав или със закон.

Предмет на дейност

Чл. 19. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност, изразяваща се в:

1. Организиране и провеждане на кампании за събиране на средства за целите на Сдружението, в това число за:

a) изграждане, поддръжка и управление на прилежащата инфраструктура към спортен комплекс "Българска армия", предназначена за подготовката на детско-юношеската школа на ЦСКА;

b) изготвяне на техническа документация, възтановяване и управление на тренировъчна футболна база „Панчарево“;

c) изготвяне на предварителен проект за ремонт и модернизация на спортен комплекс " Българска армия " с цел привличане на инвеститори;

d) изграждане и управление на модерен медицинско-рехабилитационен център за нуждите на представителния отбор на ФК "ЦСКА" София, при спазване на изискванията на действащото законодателство;

e) възстановяване, поддържане и управление на детско-юношеската школа на ФК „ЦСКА“ -София при спазване на действащото законодателство и изискванията на УЕФА и ФИФА.

2. Реализиране на съвместни дейности и срещи със сродни неправителствени организации, държавни институции, представителства и други физически и юридически лица във връзка с постигане на целите на Сдружението.

3. Популяризиране историята и успехите на спортните клубове по различните видове спорт на ”ЦСКА” - София.

4. Извършване на стопанска дейност, която е пряко свързана с основната дейност на Сдружението, като прихода се използва единствено за постигане целите на Сдружението. Стопанската дейност има за предмет извършването на спортна, образователна, информационна и маркетингова дейност и организиране на публични прояви.

5. Осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с постигане и осъществяване целите на Сдружението.

Управление - Общо събрание

Чл. 20. Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия:

1. Приема, изменя и допълва устава и други вътрешни актове.

2. Избира и освобождава членовете на УС.

3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.

4. Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

5. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО.

6. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

8. Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

9. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

10.Определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и срока за тяхното внасяне;

11. Одобрява знаци и символи на Сдружението.

12. Взема и други решения, предвидени в Устава.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание са задължителни за ръководните органи на всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 23. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие в Устава.

Чл. 24. Спорове могат да бъдат повдигани пред съда по месторегистрацията на сдружението.

Чл. 25. Решения на ОС или УС на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със Закона, Устава или решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Съда от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 26. При спорове между юридическото лице „ЦСКА ЗАВИНАГИ” и УС на СДРУЖЕНИЕТО или на отделен член на УС на СДРУЖЕНИЕТО, юридическото лице „ЦСКА ЗАВИНАГИ” може да бъде представлявано от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква в населеното място по седалище на СДРУЖЕНИЕТО:

1. От Управителния съвет по негова инициатива.

2. По искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на Сдружението.

(2) Управителният съвет, след връчване на искането по т. 2, в едномесечен срок е длъжен да свика Общо събрание на Сдружението. Ако УС не свика Общо събрание, същото Общо събрание се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа: датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, дневния ред и по чия инициатива се свиква.

Поканата се публикува в национален ежедневник, както и в сайта на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден на събранието.

Поканата се поставя и на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 28. Общото събрание е законно (кворум), ако присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 29. Ако не се събере кворум, един час след обявения начален час в поканата Общото събрание се провежда с присъстващите членове. Събранието е редовно и Решенията, които взима са легитимни и задължителни за СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 30.(1) Гласуването е явно.

(2) Член на Общото събрание няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително.

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 31. Всеки член от Общото събрание има право на един глас.

Чл. 32. (1) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, като решения за промяна на устава, за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

(2) Едно лице може да представлява до тримадуши членове въз основа на писменно пълномощно. Преупълномощаване не седопуска.

Чл. 33. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и протоколчика.

УЧРЕДИТЕЛИ на Сдружение "ЦСКА Завинаги"

Юни 2015
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

В онлайн магазина на ЦСКА Завинаги, всеки от вас - Фенове и любители на ЦСКА, може да направи своята благотворителна покупка. Благодарим ви.

Баскетболен клуб ЦСКА

Баскетболен клуб БК ЦСКА работи целенасочено за разширяването и бъдещето на детско-юношеската школа по баскетбол, повишаване на квалификацията на треньорите и изграждане на млади състезатели, които да станат основа на създаването на представителен мъжки отбор. В зала Румен Пейчев на стадион Българска армия се провеждат тренировки по баскетбол за деца. БК ЦСКА набира момчета, родени до 2002 г. включително, и по-малки за сформиране и попълване на отборите си.

Вижте още
Банери

Рекламни банери на сдружението

Wallpapers

Оцветете вашия десктоп с ЦСКА!

Приятели

Наши приятели и любими места

Вижте повече